Swallow

Graphics by Paul Bourke
March 2002
x = u v2 + 3 v4
y = -2 u v - 4 v3
z = u
-2 <= u <= 2, -0.75 <= v <= 0.75