Monkey Saddle

Graphics by Paul Bourke
May 2000


x = u
y = v
z = u3 - 3 u v2
-1.1 <= u <= 1.1, -1.1 <= v <= 1.1