Travel Photographs from India, 2018

Written by Paul Bourke
December 2018


Sahet-Jetavana


Matha Kuar


Vaishali


Vikramshila


Nalanda


Varanasi


Sanchi


Kanheri


Bhaja


Manmondi


Lenyandri


Pitalkora


Ajanta


Udaygiri


Salihundam


Battiprolu


Nagarjunakonda


Adholoka Maha-Chaitya