Monkey Saddle

Graphics by Paul Bourke
May 2000
x = u

y = v

z = u3 - 3 u v2

-1.1 <= u <= 1.1, -1.1 <= v <= 1.1